ἀποφυγόντες

- избавившись

Лексема: ἀποφεύγω


Номер Стронга: 668


Определения: 668, ἀποφεύγω
избегать, убегать.


Словарь Дворецкого:

668: ἀποφεύγω

ἀπο-φεύγω
(fut. ἀποφεύξομαι — Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) ἀποφευξοῦμαι)
1) убегать, бежать
Пр.:(εἰς τόπον Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἐκ τόπου Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) избегать, ускользать, избавляться
Пр.:(τι Война мышей и лягушек, «Batrachomyomachia», греческая героико-комическая поэма VI или V вв. до н. э. , Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и τινος Новый Завет)
3) юр. (тж. ἀ. τέν δίκην Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.)) избавляться от наказания, быть (по суду) оправданным Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀποφυγόντες:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποφεύγω


Перевод: I flee from, escape


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской