ἀρχιποίμενος

- Главного пастыря

Лексема: ἀρχιποίμην


Номер Стронга: 750


Определения: 750, ἀρχιποίμην
пастыреначальник, главный пастырь.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀρχιποίμενος:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀρχιποίμην


Перевод: the chief shepherd


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской