ἀντίτυπον

- сообразно

Лексема: ἀντίτυπος


Номер Стронга: 499


Определения: 499, ἀντίτυπος
образ, тип, отражение.


Словарь Дворецкого:

499: ἀντίτυπος

ἀντί-τῠπος 2, редко Софокл (ок. 496-406 до н.э.) 3
1) яркий, резкий, бьющий в глаза
Пр.:(χρωματα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) отражаемый встречным ударом
Пр.:(τύπος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
3) отраженный Пр.:(φάος «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм) ; доносящийся в виде отголоска
Пр.:(στόνος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
4) жесткий, крепкий, неподатливый
Пр.:(γᾶ Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ὀστᾶ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); χωρία Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) упорный, упрямый
Пр.:(μάχη Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἄνθρωπος Платон (427-347 до н.э.))
6) сопротивляющийся, враждебный
Пр.:(τινος Эсхил (525/4-456 до н.э.) и τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀντίτυπον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀντίτυπος


Перевод: typical of, representing by type or pattern


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний