ἄδολον

- правдивое

Лексема: ἄδολος


Номер Стронга: 97


Определения: 97, ἄδολος
истинный (без обмана), искренний, правдивый, чистый; син.97 (ἄδολος), 172 (ἄκακος), 185 (ἀκέραιος), 573 (ἁπλοῦς).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἄδολον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄδολος


Перевод: pure


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний