ἀμίαντος

- незапятнанное

Лексема: ἀμίαντος


Номер Стронга: 283


Определения: 283, ἀμίαντος
непорочный, незапятнанный, чистый; син.262 (ἀμαράντινος), 263 (ἀμάραντος), 862 (ἄφΘαρτος).


Словарь Дворецкого:

283: ἀμίαντος

ἀ-μίαντος
I
2
незапятнанный, чистый
Пр.:(φάος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); σῶμα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀ. περί τινος Платон (427-347 до н.э.) — не запятнанный чем-л.

II
(sc. ἅλς) море
Пр.:παῖδες τᾶς ἀμιάντου Эсхил (525/4-456 до н.э.) = ἰχθύεςМорфологичский анализ слова ἀμίαντος:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀμίαντος


Перевод: undefiled, untainted


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский