ἀρτέμωνα

- малый верхний парус

Лексема: ἀρτέμων


Номер Стронга: 736


Определения: 736, ἀρτέμων
малый верхний парус, брамсель.


Словарь Дворецкого:

736: ἀρτέμων

ἀρτέμων -ονος мор. брамсель Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀρτέμωνα:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀρτέμων


Перевод: a foresail, set on the bow


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской