ἀποβολὴ

- потеря

Лексема: ἀποβολή


Номер Стронга: 580


Определения: 580, ἀποβολή
1. отбрасывание, отвержение;
2. потеря, утрата.


Словарь Дворецкого:

580: ἀποβολή

ἀπο-βολή
1) отбрасывание, бросание
Пр.:(τῶν ὅπλων Платон (427-347 до н.э.))
2) потеря, утрата
Пр.:(χρημάτων Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) грам. выбрасывание, опущение (буквы)"Морфологичский анализ слова ἀποβολὴ:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀποβολή


Перевод: a casting away, rejection, loss


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский