αὐτόχειρες

- собственноручно

Лексема: αὐτόχειρ


Номер Стронга: 849


Определения: 849, αὐτόχειρ
собственноручный, сделанный своими руками.


Словарь Дворецкого:

849: αὐτόχειρ

αὐτό-χειρ
I
-χειρος adj.
1) совершенный собственной рукой
Пр.:(θάνατος, σφαγή Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); μίασμα Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
2) собственноручно совершающий, виновник
Пр.:(τινός Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
παίσασα αὐ. αὑτήν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — сама нанесшая себе удар

II
-χειρος убийца Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова αὐτόχειρες:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: αὐτόχειρ


Перевод: with one's own hand


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской