ἀντοφθαλμεῖν

- сопротивляться

Лексема: ἀντοφθαλμέω


Номер Стронга: 503


Определения: 503, ἀντοφΘαλμέω
оказать сопротивление, противиться, противодействовать.


Словарь Дворецкого:

503: ἀντοφΘαλμέω

ἀντ-οφθαλμέω
1) глядеть прямо
Пр.:(κατὰ πρόσωπον Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
2) оказывать сопротивление
Пр.:(τινι, πρός τινα и τινι περί τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀντοφθαλμεῖν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀντοφθαλμέω


Перевод: I face, resist


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив