᾿Αδραμυττηνῷ

- Адрамитский

Лексема: Ἀδραμυττηνός


Номер Стронга: 98


Определения: 98, Ἀδραμυττηνός
Адрамиттий (город-порт на побережье Мисии, против о-ва Лесбос в Эгейском море).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ᾿Αδραμυττηνῷ:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: Ἀδραμυττηνός


Перевод: belonging to Adramyttium


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Средний