ἀκροατήριον

- палату для слушаний

Лексема: ἀκροατήριον


Номер Стронга: 201


Определения: 201, ἀκροατήριον
зал судебных заседаний, судебная палата.


Словарь Дворецкого:

201: ἀκροατήριον

ἀκροᾱτήριον τό
1) аудитория, слушатели Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) зал судебных заседаний Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀκροατήριον:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀκροατήριον


Перевод: auditorium, recitation hall, court room


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний