αἰτιώματα

- обвинения

Лексема: αἰτίωμα


Номер Стронга: 157


Определения: 157, αἰτίαμἁ
обвинение.


Словарь Дворецкого:

157: αἰτίαμἁ

αἰτίᾱμα -ατος τό обвинение Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова αἰτιώματα:


Часть речи: Существительное


Лексема: αἰτίωμα


Перевод: a charge, accusation


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний