᾿Αντιπατρίδα·

- Антипатриду;

Лексема: Ἀντιπατρίς


Номер Стронга: 494


Определения: 494, Ἀντιπατρίς
Антипатрида (г-д в Иудее между Иоппией и Кесарией, основанный Иродом Великим, назван в честь его отца).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ᾿Αντιπατρίδα·:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀντιπατρίς


Перевод: Antipatris


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский