ἀπολογίας.

- оправдание.

Лексема: ἀπολογία


Номер Стронга: 627


Определения: 627, ἀπολογία
защита, оправдание, речь в защиту.


Словарь Дворецкого:

627: ἀπολογία

ἀπο-λογία
1) заступничество, оправдание, защита, преимущ. защитительная речь Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Исей (ок. 420-350 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.)
2) ответ Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀπολογίας.:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπολογία


Перевод: a verbal defense


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский