᾿Αρίσταρχον

- Аристарха

Лексема: Ἀρίσταρχος


Номер Стронга: 708


Определения: 708, Ἀρίσταρχος
Аристарх (букв. Отлично управляющий; христианин из Фессалоники, соузник ап. Павла).


Словарь Дворецкого:

708: Ἀρίσταρχος

Ἀρίσταρχος Аристарх
1) один из 400 афинских олигархов в 411 г. до н.э. Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)
2) родом из Самоса, александрийский математик и астроном 1-й пол. III в. до н.э. Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
3) родом из Самофракии, грамматик середины II в. до н.э., редактор и комментатор Гомера"Морфологичский анализ слова ᾿Αρίσταρχον:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀρίσταρχος


Перевод: Aristarchus


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской