Γάϊον

- Гаия

Лексема: Γάϊος


Номер Стронга: 1050


Определения: 1050, Γάϊος
Гай(букв. Земляной, Глиняный; имя нескольких христиан, о которых мало что известно).


Словарь Дворецкого:

1050: Γάϊος

Γάϊος дор. = γήϊος = γήϊνος 3.
1) сделанный из земли, т. е. глиняный (πλίνθος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)) или земляной, глинобитный Платон (427-347 до н.э.);
2) имеющий земную природу, земного происхождения (σῶμα Платон (427-347 до н.э.); τὸ ξύλον οὐ γῆ, ἀλλὰ γήϊνον Аристотель (384-322 до н.э.));
3) земной, т. е. преходящий, смертный (γένος Платон (427-347 до н.э.)).Морфологичский анализ слова Γάϊον:


Часть речи: Существительное


Лексема: Γάϊος


Перевод: Gaius


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской