ἀπελεγμὸν

- презрение

Лексема: ἀπελεγμός


Номер Стронга: 557


Определения: 557, ἀπελεγμός
презрение, отрицание, отвержение.


Словарь Дворецкого:

557: ἀπελεγμός

ἀπ-ελεγμός отрицание
Пр.:εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν Новый Завет — оказаться в презрении, быть отверженнымМорфологичский анализ слова ἀπελεγμὸν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπελεγμός


Перевод: refutation, rejection, disrepute


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской