Δημήτριος

- Димитрий

Лексема: Δημήτριος


Номер Стронга: 1216


Определения: 1216, Δημήτριος
Димитрий (1. христианин;
2. серебряник (мастер, специалист по покрытию вещей серебром) в Ефесе, поднявший мятеж против ап. Павла).


Словарь Дворецкого:

1216: Δημήτριος

Δημήτριος
I
3
относящийся к Деметре, деметрин, т.е. сельский
Пр.:(βίος Эсхил (525/4-456 до н.э.))
II
дор. Δᾱμάτριος (μᾱ) Деметрий
1) Φαληρεύς, афинский государственный деятель и писатель, 345-283 гг. до н.э. Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) Πολιορκητής, сын Антигона, полководец и царь Македонии с 294 г. по 287 г. до н.э., ум. в 283 г. до н.э. Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.
3) Σωτήρ, царь Сирии с 162 г. по 150 г. до н.э. Полибий (ок. 200-120 до н.э.)Морфологичский анализ слова Δημήτριος:


Часть речи: Существительное


Лексема: Δημήτριος


Перевод: Demetrius


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской