ἀγοραίων

- (из) рыночных площадей

Лексема: ἀγοραῖος


Номер Стронга: 60


Определения: 60, ἀγοραῖος
1. рыночная площадь, рынок;
2. судебное собрание, суд (на рыночной площади).


Словарь Дворецкого:

60: ἀγοραῖος

ἀγοραῖος 2
1) покровительствующий народным собраниям
Пр.:(Ζεύς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
2) покровительствующий торговле
Пр.:(Ἑρμῆς Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
3) рыночный, базарный
Пр.:(ὄχλος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); δῆμος Аристотель (384-322 до н.э.))
ἀγοραῖα τέλη Аристотель (384-322 до н.э.) — рыночные пошлины

4) площадной, грубый, вульгарный
Пр.:(σκώμματα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); φιλία Аристотель (384-322 до н.э.); ὀνόματα Лукиан (ок. 120 — ок. 190); λόγοι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) умеющий выступить в народном собрании или на суде
Пр.:ἀ. καὴ πολιτικός Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — опытный политический деятель;
ἀνέρ ἀ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — искусный адвокатМорфологичский анализ слова ἀγοραίων:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀγοραῖος


Перевод: a lounger in the market-place


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской