᾿Αμφίπολιν

- Амфиполь

Лексема: Ἀμφίπολις


Номер Стронга: 295


Определения: 295, Ἀμφίπολις
Амфиполь (г-д в юго-вост. Македонии на вост. берегу огибающей его реки Стримон).


Словарь Дворецкого:

295: Ἀμφίπολις

Ἀμφίπολις -εως Амфиполь (город во Фракии, на вост. берегу Стримона) Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)Морфологичский анализ слова ᾿Αμφίπολιν:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀμφίπολις


Перевод: Amphipolis


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский