ἀκατακρίτους,

- неосуждённых,

Лексема: ἀκατάκριτος


Номер Стронга: 178


Определения: 178, ἀκατάκριτος
неосужденный, без суда, не подвергшийся судебному разбирательству.


Словарь Дворецкого:

178: ἀκατάκριτος

ἀ-κατάκρῐτος 2
несудимый
Пр.:ἀκατάκριτόν τινα μαστίζειν Новый Завет — бичевать кого-л. без судаМорфологичский анализ слова ἀκατακρίτους,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀκατάκριτος


Перевод: uncondemned


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской