Βιθυνίαν

- Вифинию

Лексема: Βιθυνία


Номер Стронга: 978


Определения: 978, ΒιΘυνία
Вифиния (провинция на сев. побережье М. Азии).


Словарь Дворецкого:

978: ΒιΘυνία

Βῑθῡνία Вифиния (страна на сев. побережье Мал. Азии) Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова Βιθυνίαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: Βιθυνία


Перевод: Bithynia


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский