βεβηλῶν

- оскверняющий

Лексема: βεβηλόω


Номер Стронга: 953


Определения: 953, βεβηλόω
осквернять, нарушать (святую субботу); LXX: 02490 (חלל‎).


Словарь Дворецкого:

953: βεβηλόω

βεβηλόω
осквернять Новый ЗаветМорфологичский анализ слова βεβηλῶν:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: βεβηλόω


Перевод: to profane