ἀμάρτυρον

- недоказанного

Лексема: ἀμάρτυρος


Номер Стронга: 267


Определения: 267, ἀμάρτυρος
незасвидетельствованный, не подтвержденный свидетелями.


Словарь Дворецкого:

267: ἀμάρτυρος

ἀ-μάρτῠρος 2
не подтвержденный свидетельскими показаниями, недоказанный
Пр.:(πρᾶγμα Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; πρᾶξις Демосфен (384-322 до н.э.))
οὐκ ἀ. δύναμις Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — достаточно доказанное (вполне очевидное) могуществоМорфологичский анализ слова ἀμάρτυρον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀμάρτυρος


Перевод: without witness, untestified to


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской