ἐδούλευον

- служили

Лексема: δουλεύω


Номер Стронга: 1398


Определения: 1398, δουλεύω
1. быть рабом, быть в порабощении;
2. служить, исполнять обязанности раба.


Словарь Дворецкого:

1398: δουλεύω

δουλεύω
(тж. δουλεία и δουλείας δ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
1) быть рабом
Пр.:(τινί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) и παρά τινι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
παῦσαι δουλεύοντα τὸν δῆμον Аристотель (384-322 до н.э.) — освободить народ от рабства

2) перен. рабски служить, безропотно повиноваться, быть рабски преданным
Пр.:(γαστρί Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.): νόμοις Платон (427-347 до н.э.); τῷ κέρδει Аристотель (384-322 до н.э.))
ἑνὴ ἔργῳ δ. Аристотель (384-322 до н.э.) — выполнять одну (только) функцию;
καιρῷ δ. «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — подчиняться обстоятельствам

3) служить наемным рабочим
Пр.:(δουλεῦσαι Σοκράτην καὴ ἑργάσασθαι λίθους φησὴ Δοῦρις Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.))Морфологичский анализ слова ἐδούλευον:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: δουλεύω


Перевод: to give allegiance, be subject