ἀποκαταστάσεως

- восстановления

Лексема: ἀποκατάστασις


Номер Стронга: 605


Определения: 605, ἀποκατάστασις
восстановление.


Словарь Дворецкого:

605: ἀποκατάστασις

ἀπο-κατάστᾰσις -εως
1) восстановление
Пр.:(τινος и εἴς τι Аристотель (384-322 до н.э.))
2) возвращение
Пр.:(τῶν ἀστέρων Платон (427-347 до н.э.); τῶν ὁμήρων εἰς τὰς πατρίδας Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
3) посвящение, приношение
Пр.:(τῶν ἀναθημάτων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀποκαταστάσεως:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀποκατάστασις


Перевод: restitution, reestablishment, restoration


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский