διϊσχυρίζετο

- настаивал

Лексема: διϊσχυρίζομαι


Номер Стронга: 1340


Определения: 1340, διϊσχυρίζομαι
настаивать, решительно утверждать.


Словарь Дворецкого:

1340: διϊσχυρίζομαι

δι-ϊσχῡρίζομαι
1) опираться, ссылаться
Пр.:(τοῦς ἔξω τοῦ ἀγῶνος λόγοις Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.)
2) настаивать, решительно утверждать
Пр.:(τι Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) и περί τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова διϊσχυρίζετο:


Часть речи: Глагол


Лексема: διϊσχυρίζομαι


Перевод: I assert emphatically


Лицо: 3-е склонение


Время: Имперфект


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное