ἀπαρτισμόν;

- завершения?

Лексема: ἀπαρτισμός


Номер Стронга: 535


Определения: завершение, окончание.


Словарь Дворецкого:

535: ἀπαρτισμός

ἀπ-αρτισμός завершение, окончание (sc. τοῦ πύργου Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀπαρτισμόν;:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπαρτισμός


Перевод: completion, perfection.


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской