ἀριστερά,

- влево,

Лексема: ἀριστερός


Номер Стронга: 710


Определения: 710, ἀριστερός
левый; перен.оружие для защиты, носимое в левой руке.


Словарь Дворецкого:

710: ἀριστερός

ἀριστερός 3 (ᾰ)
1) левый
Пр.:(ὦμος, ἵππος Гомер (X-IX вв. до н.э.); τὸ ἀριστερὸν τοῦ οὐρανοῦ Аристотель (384-322 до н.э.))
2) роковой, зловещий
Пр.:(ὄρνις Гомер (X-IX вв. до н.э.)). — см. тж. ἀριστερά I и IIМорфологичский анализ слова ἀριστερά,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀριστερός


Перевод: on the left hand


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский