διακονίαν·

- прислуживании;

Лексема: διακονία


Номер Стронга: 1248


Определения: 1248, διακονία
1. служение, служба, поручение, обязанность;
2. пособие, вспоможение, благотворительность;
3. обслуживание, прислуживание (за столом), угощение.


Словарь Дворецкого:

1248: διακονία

διᾱκονία
1) служба, служебная обязанность, служебное поручение
Пр.:(ἑαυτὸν ἐπὴ διακονίαν ταύτην τάττειν Платон (427-347 до н.э.); αἱ πρὸς βασιλέα διακονίαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.); διακονίαι οἰκετικαί Аристотель (384-322 до н.э.))
τῆς διακονίας ἐπί τινι μετεῖναι Демосфен (384-322 до н.э.) — принимать участие в исполнении чего-л.

2) прислуживание, обслуживание
Пр.:(ταμιεία καὴ δ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); περὴ τὸ δεῖπνον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) собир. служба, служебный персонал Полибий (ок. 200-120 до н.э.)
4) общественное служение, благотворительность, т.е. обязанности диакона Новый ЗаветМорфологичский анализ слова διακονίαν·:


Часть речи: Существительное


Лексема: διακονία


Перевод: waiting at table, service, ministration


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский