ἀπομασσόμεθα

- стряхиваем

Лексема: ἀπομάσσομαι


Номер Стронга: 631


Определения: 631, ἀπομάσσω
вытирать, стирать.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀπομασσόμεθα:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀπομάσσομαι


Перевод: I wipe off


Лицо: 1-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное