βάσεις

- основ

Лексема: βάσις


Номер Стронга: 939


Определения: 939, βάσις
ступня (ноги).


Словарь Дворецкого:

939: βάσις

βάσις -εως (ᾰ)
1) ход, движение, хождение
Пр.:(ἀκταίνειν βάσιν Эсхил (525/4-456 до н.э.); κυνός, τροχῶν βάσεις Софокл (ок. 496-406 до н.э.); χορείας Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); ῥυθμῶν Платон (427-347 до н.э.))
βάσιν οὐκ ἔχειν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — не иметь возможности ходить

2) шаг
Пр.:(παρ΄ ἑκάστην βάσιν Аристотель (384-322 до н.э.))
3) переход, проход
Пр.:(βάσιν ἀσφαλῆ παρέχειν τινί Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) поступь, походка
Пр.:(ἰσχυρά, νεανική Аристотель (384-322 до н.э.))
5) стих. стопа Аристотель (384-322 до н.э.)
6) нога, ступня Платон (427-347 до н.э.); ноги
Пр.:(θηλύπους β. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); αἱ βάσεις καὴ σφυρά Новый Завет)
7) подставка, ножка
Пр.:(λεβήτων Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
8) основание
Пр.:(τριγώνων Платон (427-347 до н.э.); κώνου Аристотель (384-322 до н.э.); τραχήλου Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
9) устойчивость
Пр.:(β. καὴ στάσις Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова βάσεις:


Часть речи: Существительное


Лексема: βάσις


Перевод: the foot


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Женский