ἀντιπέρα

- напротив

Лексема: ἀντιπέρα


Номер Стронга: 495


Определения: 495, ἀντιπέραν,
(на)против, на другой стороне.


Словарь Дворецкого:

В словаре Дворецкого нет данных для этого слова.Морфологичский анализ слова ἀντιπέρα:


Часть речи: Предлог


Лексема: ἀντιπέρα


Перевод: on the opposite side or shore