ἀντιμετρηθήσεται

- будет отмерено

Лексема: ἀντιμετρέω


Номер Стронга: 488


Определения: 488, ἀντιμετρέω
отмерять, воздавать той же мерой.


Словарь Дворецкого:

488: ἀντιμετρέω

ἀντι-μετρέω
1) воздавать той же мерой
Пр.:(τινι Новый Завет)
2) возмещать
Пр.:τῷ θνήσκοντι τὸ τικτόμενον ἀ. Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — восполнять число умирающих числом родившихсяМорфологичский анализ слова ἀντιμετρηθήσεται:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀντιμετρέω


Перевод: I measure in return, give equivalent measure


Лицо: 3-е склонение


Время: Будущее


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное