διελαλεῖτο

- рассказывались

Лексема: διαλαλέω


Номер Стронга: 1255


Определения: 1255, διαλαλέω
разговаривать, беседовать, рассказывать, говорить.


Словарь Дворецкого:

1255: διαλαλέω

δια-λᾰλέω
разговаривать, беседовать
Пр.:(τί τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τινι περί или ὑπέρ τινος, πρός τινα и ἐν ἀλλήλοις Полибий (ок. 200-120 до н.э.); ἐν ἑαυτῷ Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα Новый Завет — повсюду говорилось об этомМорфологичский анализ слова διελαλεῖτο:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαλαλέω


Перевод: I converse together, talk of


Лицо: 3-е склонение


Время: Имперфект


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное