αὐτόπται

- очевидцы

Лексема: αὐτόπτης


Номер Стронга: 845


Определения: 845, αὐτόπτης
очевидец.


Словарь Дворецкого:

845: αὐτόπτης

αὐτ-όπτης -ου личный свидетель, очевидец
Пр.:( Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); τινός Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова αὐτόπται:


Часть речи: Существительное


Лексема: αὐτόπτης


Перевод: an eye-witness


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской