βλάψῃ,

- повредит,

Лексема: βλάπτω


Номер Стронга: 984


Определения: 984, βλάπτω
повреждать, вредить, наносить ущерб.


Словарь Дворецкого:

984: βλάπτω

βλάπτω
(fut. βλάψω, pf. βέβλᾰφα; pass.: fut. βλᾰβήσομαι, aor. 1 ἐβλάφθην, aor. 2 ἐβλάβην, pf. βέβλαμμαι)
1) задерживать, мешать
βλάβεν ἅρματα καὴ ἵππω Гомер (X-IX вв. до н.э.) — колесница и кони отстали;
Διόθεν βλαφθέντα βέλεμνα Гомер (X-IX вв. до н.э.) — задержанные Зевсом снаряды;
β. τινὰ κελεύθου Гомер (X-IX вв. до н.э.) — преграждать кому-л. путь;
ὄζῳ ἔνι βλαφθῆναι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — зацепиться за сук
2) повреждать, наносить ущерб, вредить
Пр.:(τινά Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), реже τινί Эсхил (525/4-456 до н.э.); πρὸς ὑγίειαν Аристотель (384-322 до н.э.); μεγάλα β. Аристотель (384-322 до н.э.) и βλάπτεσθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
βλάπτεσθαι τὰ ὄμματα πρὸς ὀξυωπίαν Аристотель (384-322 до н.э.) — терять остроту зрения;
βλάψαι τινὰ (φρένας) Гомер (X-IX вв. до н.э.) — помрачить чей-л. рассудок;
βεβλαμμένος ἦτορ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — пораженный в сердце;
βλαφθείς Гомер (X-IX вв. до н.э.) — умалишенный, помешанный

3) нарушать
Пр.:(λόγον τινός Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); ὅρκους Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова βλάψῃ,:


Часть речи: Глагол


Лексема: βλάπτω


Перевод: I hurt, injure


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Число: Единственное