⸂ἠπίστησαν⸃.

- не поверили.

Лексема: ἀπιστέω


Номер Стронга: 569


Определения: 569, ἀπιστέω
1. не верить, не доверять;
2. быть неверным, нарушать верность.


Словарь Дворецкого:

569: ἀπιστέω

ἀ-πιστέω
(fut. pass. ἀπιστήσομαι — поздн. ἀπιστηθήσομαι)
1) не верить, не доверять Пр.:(τινι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и τινί τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.)) ; pass. не пользоваться доверием, не встречать доверия
Пр.:ὁρῶν ἀπιστῶ Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — не верю своим глазам;
τὸ μὲν ουποτ΄ ἀπίστεον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — у меня никогда не было сомнения в этом;
ἀ. μέ γενέσθαι τοσοῦτον, ὅσον λόγος κατέχει Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — не верить, чтобы это было таких размеров, как об этом говорят;
ἀπιστεῖται μέ δυνατὸν εἶναι Платон (427-347 до н.э.) — возможность (этого) подвергается сомнению, сомнительна

2) не быть верным
Пр.:οὐκ ἀ. χθονί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — сохранять верность земле, т.е. соблюдать обряды погребения
3) не повиноваться, не слушаться
Пр.:(τινι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ⸂ἠπίστησαν⸃.:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀπιστέω


Перевод: I am unfaithful, I disbelieve


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное