διαγενομένου

- прошедшего (дня)

Лексема: διαγίνομαι


Номер Стронга: 1230


Определения: 1230, διαγίνομαι
(о времени) проходить, протекать, миновать.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова διαγενομένου:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαγίνομαι


Перевод: I pass, elapse time


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Средний