Δαλμανουθά.

- Далмануфа.

Лексема: Δαλμανουθά


Номер Стронга: 1148


Определения: 1148, ΔαλμανουΘά
Далмануфа (назв. м-ти неизвестного нахождения около Галилейского моря, возм. другое назв. для города Магдалы, по традиции имевшего много имен).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова Δαλμανουθά.:


Часть речи: Существительное


Лексема: Δαλμανουθά


Перевод: Dalmanutha


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский