ἀποταξάμενος

- простившись

Лексема: ἀποτάσσομαι


Номер Стронга: 657


Определения: 657, ἀποτάσσω
1. прощаться, расставаться;
2. отрешаться, отрекаться, оставлять.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀποταξάμενος:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποτάσσομαι


Перевод: I withdraw from, take leave of, renounce, send away


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской