ἄγρια

- дикие

Лексема: ἄγριος


Номер Стронга: 66


Определения: 66, ἄγριος
1. дикий, полевой;
2. свирепый, неистовый, лютый.


Словарь Дворецкого:

66: ἄγριος

ἄγριος 3 и 2
1) дикий
Пр.:(αἶξ Гомер (X-IX вв. до н.э.); δένδρεα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἔλαιον Софокл (ок. 496-406 до н.э.); τόπος Платон (427-347 до н.э.))
μητρὸς ἀγρίας ἄπο ποτός Эсхил (525/4-456 до н.э.) — вино из дикого винограда

2) жестокий, свирепый, лютый, злой
Пр.:(ἀνήρ, πτόλεμος Гомер (X-IX вв. до н.э.); δρακαίνης φύσις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
3) неукротимый, необузданный, грубый
Пр.:(θυμός Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἤθεα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ὀργή Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ἔρωτες Платон (427-347 до н.э.))
4) мучительный, тяжелый
Пр.:(νόσος Софокл (ок. 496-406 до н.э.); τραύματα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
5) бурный, ужасный
Пр.:(νύξ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); χεῖμα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἄγρια:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄγριος


Перевод: wild, fierce


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Средний