ἀδημονεῖν.

- тосковать.

Лексема: ἀδημονέω


Номер Стронга: 85


Определения: 85, ἀδημονέω
волноваться, мучиться, терзаться, тосковать, тяжко скорбеть.


Словарь Дворецкого:

85: ἀδημονέω

ἀδημονέω
беспокоиться, волноваться, мучиться, терзаться, быть расстроенным Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:ἀδημονῆσαι τὰς ψυχάς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — быть душевно подавленным;
ἀ. τινι и ὑπό τινος Платон (427-347 до н.э.) — терзаться чем-л. (или от чего-л.)Морфологичский анализ слова ἀδημονεῖν.:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀδημονέω


Перевод: I am troubled, distressed


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив