ἀπεδήμησεν.

- удалился.

Лексема: ἀποδημέω


Номер Стронга: 589


Определения: 589, ἀποδημέω
отлучаться, отправляться (в дальнюю страну илиза границу), уходить, быть в дальней стране илиза границей.


Словарь Дворецкого:

589: ἀποδημέω

ἀπο-δημέω дор. ἀποδᾱμέω быть за границей, находиться в отсутствии или уезжать
Пр.:(παρά τινα и ἀπὸ τῆς ἑωυτῶν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πρὸς τὰ ἱερά Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἐκ τῆς πόλεως и εἰς Θετταλίαν Платон (427-347 до н.э.); τῆς πατρίδος Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.))
ἀπεδήμησε ἔτεα δέκα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — он путешествовал 10 лет;
ἀ. ἐκεῖσε Платон (427-347 до н.э.) — отправиться туда, т.е. умереть;
νοῦς δέ σου παρὼν ἀποδημεῖ Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — у тебя ум за разум заходитМорфологичский анализ слова ἀπεδήμησεν.:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποδημέω


Перевод: I go into another country


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное