ἠγανάκτησαν

- вознегодовали

Лексема: ἀγανακτέω


Номер Стронга: 23


Определения: 23, ἀγανακτέω
негодовать, возмущаться, гневаться, разгневаться.


Словарь Дворецкого:

23: ἀγανακτέω

ἀγᾰν-ακτέω
1) бурлить, (о вине) бродить
Пр.:(ζεῖν χαὴ ἀ. Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) редко med. негодовать, возмущаться
Пр.:(τινι, τι, διά τι, περί и ὑπέρ τινος Платон (427-347 до н.э.) или ἐπί τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ἀ. τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), πρός τινα Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и κατά τινος Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — возмущаться кем-л., сердиться на кого-л.Морфологичский анализ слова ἠγανάκτησαν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀγανακτέω


Перевод: I am angry, am incensed


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное