ἠθέτησεν

- отверг

Лексема: ἀθετέω


Номер Стронга: 114


Определения: 114, ἀΘετέω
1. отвергать, отказать;
2. отменять, расторгать, делать недействительным; неперех.быть непокорным; LXX: 06586 (פּשׂע‎), 04775 (מרד‎), 0898 (בּגד‎), 04603 (מעל‎).


Словарь Дворецкого:

114: ἀΘετέω

ἀθετέω
1) делать или объявлять недействительным, расторгать, разрывать
Пр.:(τοὺς ὅρκους καὴ τὰς συνθήκας Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
ἀ. τοῖς ὑπό τινος εἰρημένοις Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — выразить несогласие с чьими-л. словами, дезавуировать кого-л.

2) отвергать, отклонять
Пр.:(τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.))
ἀ. τινα Новый Завет — отказывать кому-л.Морфологичский анализ слова ἠθέτησεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀθετέω


Перевод: to displace, put off, reject