διεφήμισαν

- разнесли молву

Лексема: διαφημίζω


Номер Стронга: 1310


Определения: 1310, διαφημίζω
разглашать, распространять; ср.з. проноситься, разноситься.


Словарь Дворецкого:

1310: διαφημίζω

δια-φημίζω
разглашать, распространять
Пр.:(τὸν λόγον Новый Завет)Морфологичский анализ слова διεφήμισαν:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαφημίζω


Перевод: I report, publish abroad


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное