διηκόνουν

- служили

Лексема: διακονέω


Номер Стронга: 1247


Определения: 1247, διακονέω
1. прислуживать (за столом), обслуживать, подавать (на стол);
2. служить, нести службу или служение;
3. заботиться, печься, оказывать услуги, помогать;
4. быть диаконом, нести служение диакона.


Словарь Дворецкого:

1247: διακονέω

διᾱκονέω ион. διηκονέω
1) состоять на службе, служить
Пр.:(δεσπότῃ Демосфен (384-322 до н.э.); Κύκλωπι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
δ. τὰ διακονικα ἔργα Аристотель (384-322 до н.э.) — исполнять обязанности слуги;
med. (тж. διακονεῖσθαι ἑαυτῷ Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)) — обслуживать себя самого Софокл (ок. 496-406 до н.э.)

2) оказывать услуги
Пр.:(τινι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
τί τινι δ. Анакреон(т), Платон (427-347 до н.э.) — оказывать кому-л. какую-л. услугу;
μηδὲν ἐπὴ δώροις δ. Платон (427-347 до н.э.) — не оказывать никаких услуг за взятки;
δ. πρὸς ὠνήν τε καὴ πρᾶσιν Платон (427-347 до н.э.) — оказывать услуги в купле-продаже;
τὰ δεδιακονημένα Демосфен (384-322 до н.э.) — оказанные услуги;
οἱ διακονούμενοί τι Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — помощники в чем-л.

3) прислуживать (за столом), подавать
Пр.:(μέθυ τινί Анакреон(т); med. οἶνόν τινι Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
4) оказывать материальную помощь, помогать
Пр.:(τινι ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων ἑαυτοῦ Новый Завет)
5) помогать в богослужении, быть диаконом
Пр.:(διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες Новый Завет)Морфологичский анализ слова διηκόνουν:


Часть речи: Глагол


Лексема: διακονέω


Перевод: I wait at table, serve


Лицо: 3-е склонение


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное