ἄνω

- наверху

Лексема: ἄνω


Номер Стронга: 507


Определения: 507, ἄνω
1. вверху, наверху;
2. вверх, наверх; как прил.вышний, горний.


Словарь Дворецкого:

507: ἄνω

ἄνω
I
(только praes. и impf. ἦνον) доводить до конца, заканчивать, совершать, исполнять
Пр.:(ἔργον, ὁδόν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
νύξ ἄνεται Гомер (X-IX вв. до н.э.) — ночь близится к концу;
πέμπτῳ ἔτεϊ ἀνομένῳ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — на исходе пятого года;
οὐδὲν ἦνεν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — он ничего не добился;
ἄ. ἔς τι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — стремиться к чему-л.

II
adv. (compar. ἀνωτέρω — поздн. ἀνώτερον, superl. ἀνωτάτω — реже ἀνώτατα)
1) вверх, кверху
Пр.:(λᾶαν ὠθεῖν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἄ. τε καὴ κάτω στρέφειν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) (μεταβάλλεσθαι Платон (427-347 до н.э.) или ποιεῖν Демосфен (384-322 до н.э.)) — ставить все вверх дном, перевертывать

2) вверх, вглубь (страны)
Пр.:(ἄ. ἰέναι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἄ. ὁδός Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
3) вверху, наверху
Пр.:τὸ или τὰ ἄ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — верхняя часть;
ἄ. ἐπὴ τῆς γῆς οἰκεῖν Платон (427-347 до н.э.) — жить на поверхности земли;
τὰ ἄ. ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, λόγοις Платон (427-347 до н.э.) — вышесказанное;
οἱ ἄ. — живущие, находящиеся в живых;
ἄ. πόλις Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — возвышенная часть города;
ἄ. βουλή Плутарх (ок. 46 — ок. 126) = Ἄρειος πάγος;
τὰ ἀνωτέρω τῶν ὄντων Аристотель (384-322 до н.э.) — высшие области бытия, т.е. первоначала;
ἀρχαὴ πάντων κατὰ τὸ ἀνωτάτω Секст Эмпирик (3 в. н.э.) филос. — наивысшие начала

4) в глубине (страны)
Пр.:(τὰ ἄ. τῆς Ἀσίης Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἄ. βασιλεύς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — царь глубинной страны (Персии или Фракии),

5) прежде, встарь
Пр.:οἱ ἄ. χρόνοι Демосфен (384-322 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э., Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — былые времена;
οἱ ἄ. τοῦ γένους Платон (427-347 до н.э.) — люди прежних поколений;
οὐ πολλοῖς ἀνώτερον χρόνοις Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — во времена немного более отдаленные;
οἱ ἄ. μητρός Платон (427-347 до н.э.) — предки по женской линии

III
praep. cum gen. выше, вверх на, по или в (αἰθέρος ἄ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ἄ. ποταμῶν ῥεῖν Демосфен (384-322 до н.э.))
Пр.:ἄ. τῶν ἱππέων Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — выше всадников, т.е. за конным строемМорфологичский анализ слова ἄνω:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἄνω


Перевод: up, above, things above, heaven