ἀπαλλάξῃ

- умертвил

Лексема: ἀπαλλάσσω


Номер Стронга: 525


Определения: 525, ἀπαλλάσσω
избавлять, освобождать; страд.освобождаться, избавляться, уходить, удаляться.


Словарь Дворецкого:

525: ἀπαλλάσσω

ἀπ-αλλάσσω
атт. ἀπαλλάττω
1) удалять, изгонять
Пр.:(τινὰ ἐκ τῆς χώρας Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
– отстранять, отгонять (φρενῶν ἔρωτα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.));
med.-pass. — удаляться, уходить, уезжать (ἐκ χώρης, ἐς Πελοπόννησον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πρὸς χώραν Платон (427-347 до н.э.); παρά τινος Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; ἐπὴ τέν αὑτοῦ σκηνήν Полибий (ок. 200-120 до н.э.); τῆς πόλεως Плутарх (ок. 46 — ок. 126)):
γῆς ἀπαλλάττεσθαι πόδα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — уходить из страны;
πολλὸν ἀπαλλαγμένος τινός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — сильно отличающийся от кого-л.;
κρῖναι ἱκανῶς οὐκ ἀπαλλαχθῆναι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — быть близким к здравому суждению

2) отдалять, отводить
Пр.:ἀ. γῆς πρόσωπον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — поднимать лицо от земли;
ἀ. σφαγῆς τινος χεῖρα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — воздерживаться от убийства кого-л.

3) откладывать в сторону
Пр.:(τὰ περιττὰ τῶν σκευῶν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
4) устранять, исключать
Пр.:(ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ καὴ νοῦς ἀπήλλακτο καὴ ἡδονή Платон (427-347 до н.э.))
5) освобождать, избавлять Пр.:(τινὰ πόνων Эсхил (525/4-456 до н.э.); τέν πόλιν πολέμων καὴ κακῶν Плутарх (ок. 46 — ок. 126)) ; med.-pass. освобождаться, избавляться
Пр.:(δουλουσύνης Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); αἰσχύνης Лисий (ок. 445-380 до н.э.); φόβου Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τῆς ἀπορίας καὴ τῆς διαφορᾶς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀπαλλάττεσθαι πρὸς ἀλλήλους τῶν ἐγκλημάτων Платон (427-347 до н.э.) — прекращать взаимные обвинения

6) исцелять
Пр.:(τινὰ τῆς ἀτεκνίας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
7) отпускать, отсылать
Пр.:(τοὺς πρέσβεις Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τὰς φρουράς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
8) выпускать
Пр.:(τὸν χρυσὸν χερός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
9) увольнять, смещать
Пр.:(τινὰ τῆς ἀρχῆς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
10) разводить Пр.:(γυναῖκας ἀνδρῶν Плутарх (ок. 46 — ок. 126)) ; med.-pass. разводиться
Пр.:(λέχους Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἀπὸ τοῦ ἀνδρός и ἀπὸ γυναικός Платон (427-347 до н.э.); ἀπαλλαγεὴς τῆς γυναικός Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
11) переставать, прекращать, кончать Пр.:(τὸν λόγον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)) ; pass. прекращаться, кончаться
Пр.:(τῆς νόσου ἀπαλλαγέντος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
12) pass. воздерживаться
Пр.:(μακρῶν λόγων Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἀπαλλαχθεὴς ἄπει Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — кончай и уходи;
εἰπὼν ἀπαλλάγηθι Платон (427-347 до н.э.) — скажи раз навсегда;
τοῦτο μὲν δέ ἀπήλλακται Платон (427-347 до н.э.) — с этим, стало быть, покончено;
ἀπιέναι καὴ ἀ. юр. Демосфен (384-322 до н.э.) (об — истце или кредиторе) объявлять себя удовлетворенным;
ἀπαλλαχθῆναι βίου или ψυχῆς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и τοῦ ζῆν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — погибнуть, умереть

13) приканчивать, умерщвлять
Пр.:( τοῦ φαρμάκου δύναμις ἀπήλλαξέ τινα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀ. ἑαυτόν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и ἀ. ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ζῆν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — кончать самоубийством;
med.-pass. — погибать, умирать (παθεῖν μᾶλλον ἡγησάμενοι ἀπηλλάγησαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.)):
κείνου ἀπηλλαχθέντος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — когда он умер

14) производить окончательный расчет, полностью удовлетворять
Пр.:(τοὺς χρηστάς Исей (ок. 420-350 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.); τοὺς δανείσαντας Демосфен (384-322 до н.э.))
15) возвращаться
Пр.:(ἀπὸ Κλαζομενῶν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
πῶς ἀπήλλαχεν ἐκ τῆς ὁδοῦ ; Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — как прошло у него это путешествие?

16) кончаться, оканчиваться
Пр.:οὕτως ἀπήλλαξε στόλος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — так закончился поход;
ἀπαλλάξαι καλῶς Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — окончиться благополучно;
ἀ. βίου Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — умирать;
χαίροντα ἀ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — оставаться безнаказаннымМорфологичский анализ слова ἀπαλλάξῃ:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀπαλλάσσω


Перевод: I free from


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Число: Единственное